Přejít na obsah
Bonitační řád
Bonitační řád popisuje postup při bonitaci a slouží jako informace pro majitele, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Věkovou hranici, RTG   a další řeší „Podmínky chovu FBC – zápisní řád“. Bonitace se zpravidla konají dvakrát ročně ve spojení s Klubovou výstavou. Pokud má pes nebo fena splněny všechny podmínky pro uchovnění kromě bonitace, může žádat o mimořádné uspořádání bonitace, kam mohou být přizváni i další jedinci, kteří splňují minimálně věkovou hranici. Tyto termíny se řeší s ohledem na požadavky majitele, který žádost podává s ohledem na časové možnosti členů Výboru Klubu a rozhodčího, který bude bonitaci provádět. Koná se vždy v místě bydliště rozhodčího, který se vybírá s ohledem na místo bydliště žadatele, který hradí cestovní náklady pro Výbor Klubu.

I. Obsah bonitace
 1. Bonitace spočívá v posouzení psa nebo feny vůči standardu FCI č. 225. Hodnotí se exteriér, pohyb a celkový souhrn jeho předností, či nedostatků a vad v porovnání s plemenným standardem. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu a k řízení chovu. Výsledky bonitací jsou prezentovány v klubovém Zpravodaji a na webu FBC za účelem jejich využití v chovu pro jednotlivé chovatele.
 2. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracované bonitační karty (BK) každý posuzovaný jedinec podrobně srovnáván s platným standardem. Součástí BK je i celkové zhodnocení a výpočet koeficientu příbuznosti jedince.
 3. Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem "chovný" opravňuje po dosažení požadované věkové hranice a splnění všech podmínek daných pro chovnost k zařazení mezi chovné jedince.
 4. Výsledek bonitace může být:
     a) „chovný“
     b) „bonitace odložena“ - jedinec není fyzicky vyzrálý  nebo má vadu, která se dokončením vývoje může sama odstranit. Po dokončení vývoje,  či odstranění  nedostatku v důsledku pozdějšího dokončení vývoje se majitel dostaví se psem/fenou na   nejbližší termín konání bonitace nebo požádá o individuální bonitaci. Poplatek   stanovený Klubem za bonitaci již znovu neplatí.
    c) „nechovný“
        1) pokud nedojde k odvolání majitele  psa proti rozhodnutí bonitační komise Při odvolání majitele psa/feny je nutné  absolvování  rebonitace  nebo doložení   lékařské zprávy, která vysvětluje hlavní důvod neuchovnění).
        2) pokud se následně změní „Podmínky  k chovu FBC“, na jejichž základě by tento jedinec mohl být do chovu zařazen.  Bude  tento  jedinec  na žádost  majitele  zařazen mezi chovné jedince bez opakování bonitace.
 5. Vyřazení nebo omezení použitelnosti v chovu psa nebo feny s výsledkem "chovný" je možné na základě prokázaných vad či nedostatků u jejich potomků, které jsou   prokazatelně dědičné po konkrétním rodiči (rodič má tu konkrétní vadu, nedostatek   nebo je jejich nositelem). V tomto případě je majitel tohoto jedince povinen   na vyzvání předložit PP a BK poradci chovu, který změnu provede. Pro stanovení   přenosu nedostatků a vad je nutné předvedení 9ti potomků ze 3 různých spojení   u psa (1 otec a 3 matky) a 2 spojení u feny (1 matka a 2 otcové). Toto předvedení   poradci chovu je majitel psa – otce nebo feny – matky u kterých se uvažuje   o změně chovnosti povinen zajistit na předem sjednaném místě všechna štěňata   najednou (ideální jsou akce jako výstavy, či veřejné srazy). Poradce chovu   pak oznámí Plemenné knize (PK) změnu stavu na nechovný/á a majitel předloží   PK originál PP, kde bude chovnost úředně ukončena.

II. Průběh bonitace
 1. Posuzování jedinců na bonitaci je veřejné a provádí ji delegovaný rozhodčí a Výbor Klubu. Bonitační komise je tudíž čtyřčlenná, složená z poradce chovu, předsedy, pokladníka klubu a rozhodčího (rozhodčí musí mít aprobaci na plemeno). V případě, že není možné rozhodnout z důvodu vyžádání stanoviska veterinárního specialisty, může bonitační komise posunout rozhodnutí do doby dodání požadované dokumentace („bonitace odložena“).
 2. K zamezení podjatosti pro případy, kdy bude komisí bonitován jedinec v držení případně vlastnictví člena komise nebo osoby blízké, je nutné pro jeho posouzení   zajistit účast druhého rozhodčího, který nahradí konkrétního člena Výboru. Stejně tak u jedinců pocházející z odchovů člena komise, který byl v jeho majetku v době kratší než jeden rok před pořádáním bonitace.
 3. Posuzuje delegovaný rozhodčí a další členové komise mohou vznášet připomínky.
 4. Jednotlivé sledované položky dle BK se průběžně zapisují formou zatržení v BK. V případě rozhodnutí „NECHOVNÝ“, je v BK písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. V případě rozhodnutí „CHOVNÝ“ je možné udělení případného omezení ve výběru partnera pro možnou eliminaci nedostatků jedince u jeho následných potomků. V obou případech je komise povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v BK jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise a jejich razítky.
 5. Majitel jedince potvrdí svým podpisem na BK svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise. Poradce chovu přepíše výsledek bonitace, RTG a zkoušky povahy do PP a svým podpisem a razítkem toto potvrdí rozhodčí.
 6. Pokud se majitel psa/feny nedostaví na bonitaci, je řádně omluven a má zaplacen poplatek, tak na další konané bonitaci již znovu neplatí. Pokud se bez omluvy nedostaví a má bonitační poplatek zaplacen, propadá poplatek ve prospěch Klubu a majitel psa/feny musí zaplatit při další bonitaci, které se již zúčastní.

III. Postup při posuzování
 1. Vlastní posuzování provádí rozhodčí. Měření jedince provádí buď majitel psa nebo osoba se kterou má pes nekonfliktní vztah pod dohledem rozhodčího a ostatních členů bonitační komise.
 2. Posuzovaného psa předvádí jeden předvádějící. V případě, že majitel psa není totožný s předvádějícím, má právo být majitel posuzování přítomen.
 3. Každý chirurgický zákrok nebo úraz v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg. a pod.). Zatajování   jakýchkoliv chirurgických zákroků pro odstranění vad je nepřípustné.
 4. Při posuzování se jednotlivé části těla hodnotí z pohledu anatomické stavby v porovnání s platným standardem, hodnotí se i pohyb jedince.
 5. Závěrem vypracuje rozhodčí krátký komplexní popis jedince, který je pak publikován včetně 3 fotografií (profil, přední a zadní pohled na psa) na webu FBC a ve Zpravodaji.. V hodnocení je možné zapisovat i potřebné poznámky, které blíže specifikují shledané nedostatky nebo vady, a které budou sloužit poradci chovu.

IV. Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise
 1. Každý majitel bonitovaného jedince má v případě nesouhlasu s rozhodnutím bonitační komise o chovné upotřebitelnosti posuzovaného jedince právo odstoupit od bonitace nebo se proti tomuto rozhodnutí odvolat do 14 dnů od dne, kdy se bonitace konala.
 2. Při odvolání poradce chovu pozve odvolatele spolu se psem na mimořádnou bonitaci, kde kromě bonitační komise budou přítomni dva rozhodčí pro plemeno a rozhodnou o případné změně zařazení. Pokud se odvolatel spolu se psem bez řádné omluvy nedostaví, zůstává v platnosti rozhodnutí původní bonitační komise a žadatel se tímto vzdává možnosti absolvovat jakoukoliv další rebonitaci.
 3. Proti rozhodnutí o nezařazení do chovu při rebonitaci již nelze uplatnit žádné další opravné prostředky kromě použití bodu I. c) 2).

V. Poplatky za bonitaci
 Poplatky za bonitaci stanovuje Členská schůze Klubu a zveřejňuje je v klubovém Zpravodaji a na webových stránkách klubu. V případě odvolací rebonitace při nevyhovění psa pro zařazení do chovu, hradí majitel psa veškeré náklady spojené s organizací a průběhem bonitace (cestovní výlohy všem členům Výboru a oběma rozhodčím jakožto i finanční náhradu za provedení bonitace pro oba rozhodčí), v případě oprávněného odvolání, nenáleží členům Výboru žádná náhrada a veškeré poplatky rozhodčím hradí Klub.
 V případě mimořádných bonitací hradí žadatel cestovní výlohy Výboru Klubu.
 Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace mezi chovné jedince není zahrnuta v bonitačním poplatku a řeší jí majitel psa/feny dle „Podmínek chovu – zápisním řádem“ s Plemennou knihou.

Tento Bonitační řád schválila Členská schůze dne 26.1.2013, tímto dnem nabyl účinnosti.
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah