Přejít na obsah
Kárný řád
  
Fila Brasileiro Club CZ (dále jen Klub) je občanským sdružením podle zákona   č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, sdružující chovatele, držitele a příznivce plemene Fila Brasileiro. Zabývá se chovem a zušlechťováním plemene všech směrech   zájmové kynologické činnosti. Tuto činnost umožňuje širokému okruhu občanů České republiky. Tato činnost vyžaduje dobrovolnou a uvědomělou kázeň od všech   jeho členů a přijímání opatření proti těm, kteří vědomě či z neznalosti porušují   tuto kázeň. Účelem tohoto kárného řádu je stanovení postupu při stíhání disciplinárních   provinění, zjištění objektivní míry zavinění a spravedlivém postihnutí provinilých členů. Tento řád má také preventivně předcházet provinění, a tak přispět k   dobrému jménu Fila Brasileiro Clubu CZ na veřejnosti.

I. Obecná ustanovení
1. Podle tohoto kárného řádu zakročuje Výbor Klubu, Odvolací komise i Členská schůze proti každému členu Klubu při porušení vnitřních předpisů klubu, který se dopustil kárného (disciplinárního) provinění, za předpokladu respektování kárných a disciplinárních směrnic a norem ostatních subjektů ČMKU.
2. Došlo – li před zahájením kárného řízení nebo během něho u provinilého člena   k zániku členství ve smyslu stanov Klubu, provede se kárné řízení pouze v případě,   že jde o provinění, za které by mělo být vysloveno vyloučení z Klubu.
3. V kárném řízení se pokračuje, pokud o to požádají pozůstalí, vyjmenovaní   jako „osoby blízké“ v Občanském zákoníku.
4. Každý člen Klubu, který zjistí jakoukoli chybu, či pochybnost v uveřejněných   zápisech Klubu nebo jiných veřejně dostupných informacích týkajících se kynologické   činnosti jiného člena Klubu, je povinen toto bez odkladu oznámit té konkrétní   osobě, které se to týká. Oslovený pak musí sám nechat uvést veškeré pochybné   údaje do pravdivých skutečností. Pokud oslovený neučiní do 15ti dní kroky,   které povedou k objasnění pochybností nebo bude následně při řešení problému   naplněna skutková podstat kárného provinění, pak teprve je možné podat podnět   ke kárnému stíhání.
    II. Kárná provinění
1. Kárného provinění se dopouští ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti porušil:
   a) stanovy a ostatní navazující platné řády Klubu, ČMKU a  FCI
   b) ostatní předpisy, vyhlášky, dohody a usnesení volených  orgánů Klubu nebo rozhodnutí funkcionářů Klubu na všech organizačních stupních,  pokud  k takovému   rozhodnutí byli kterýmkoliv voleným orgánem zmocněni
   c) nevhodné vystupování na veřejných akcích (výstavy, srazy,  schůze, …)
   d) svým subjektivním, tendenčním či zištným jednáním poškodil  jiného člena Klubu nebo obdobným jednáním poškodil dobré jméno Klubu navenek
   e) podle bodu II. odst. 1. písm. d), dopouští se kárného  provinění i ten, který podle bodu I. odst. 4. neoznámí jinému členu Klubu jím  zjištěnou  pochybnost
2. Kárného provinění se dopouští také ten, kdo jedná vědomě proti zájmům Klubu
3. Za kárné provinění se pokládá i pokus, pomoc či jiná forma součinnosti takového   provinění.
4. Kárným proviněním je i veřejná propagace nebo podpora kynologických organizací   nezačleněných do FCI nebo nepartnerských vůči FCI
III. Kárná opatření
1. Výbor Klubu nebo Odvolací komise může za kárné provinění uložit kárná opatření.
2. Kárná opatření jsou:
   a) důtka - napomenutí před kárným orgánem, který opatření  uložil
   b) zákaz výkonu funkcí v orgánech FBC na dobu 1 – 10 let
   c) finanční pokuta až do výše 20.000,- Kč, která je příjmem  Klubu
   d) písemné napomenutí - důtka se zveřejněním v klubovém zpravodaji  a webu
   e) dočasný zákaz činnosti v rámci Klubu (chov FIB, účast  na Klubem pořádaných výstavách nebo akcích) až na 10 let
   f) trvalý zákaz chovu plemene FIB v rámci Klubu nebo účast  na Klubem pořádaných výstavách nebo akcích
   f) podmínečné vyloučení z Klubu (se stanovením doby účinnosti)  až na 10 let
   g) dočasné vyloučení z Klubu (se stanovením doby účinnosti)  až na 10 let
   h) trvalé vyloučení z Klubu bez možnosti opětovného přijetí
3. Za jedno kárné provinění lze uložit jen jedno kárné opatření.
4. Sazebník finančních pokut:
   a) nedodržení termínu pro zasílání zpráv a dokladů poradci  chovu nebo Výboru Klubu 250,- Kč
   b) nedodržení včasného placení všech poplatků + 25 % z částky
   c) pozdní zaplacení členských příspěvků (po 31.3. stávajícího  roku) + 200,- Kč
   d) porušení vnitřních řádů Klubu až do výše 20.000,- Kč
   e) porušení etických zásad chovu, včetně podmínek pro držení,  výživu dospělých jedinců a péče o    štěňata až do výše 20.000,- Kč
   f) hrubé nebo surové zacházení se psem až do výše 20.000,-  Kč
IV. Ukládání kárných opatření
1. Při rozhodování o tom, jaké opatření má být uloženo, je nutno mít na zřeteli především jeho výchovný účel. Proto je nutno přihlédnout především ke stupni nebezpečnosti provinění pro kynologii, zda bylo provinění spácháno z nedbalosti či úmyslně, k dosavadním zásluhám člena a dalším polehčujícím či přitěžujícím okolnostem. Je nutno dbát na to, aby kárné opatření bylo přiměřené závažnosti provinění.
2. Za polehčující okolnost se pokládá zejména přiznání k provinění, napomáhání   při objasňování činu, nahrazení způsobené škody, veřejně vyslovená omluva,   
3. Za přitěžující okolnost se pokládá zejména, jestliže kárně stíhaný porušil zvláštní uloženou povinnost, byl již kárně postižen, způsobil finanční škodu,   spáchal provinění surovým způsobem, se zvláštní lstí, ze zištných důvodů nebo   svedl k provinění ještě jiného člena Klubu a svým činem či jednáním poškodil   dobrou pověst Klubu.
4. Platnost opatření běží ode dne, kdy nabylo kárné rozhodnutí právní moci.
5. Kárný orgán může po projednání případu v kárném řízení vyslovit vinu stíhaného   a přesto upustit od uložení kárného opatření za podmínek stanovených v bodě   IV. odst. 2.
6. Kárný orgán může též rozhodnout, že se kárné rozhodnutí po nabytí právní   moci uveřejní v odborném tisku (časopisy; Pes přítel člověka, Svět psů, Planeta   zvířat, …). K uveřejnění kárného rozhodnutí se přistoupí zejména tehdy, když   to splní nejenom výchovné poslání, ale přispěje k výchově členstva a dementuje   nepravdivé informace.  
V. Zánik kárného stíhání
1. Kárná provinění v celé oblasti související s chovem plemene se považují   za promlčená po uplynutí pěti let ode dne spáchání provinění.
2. Ostatní kárná provinění se považují za promlčená po uplynutí dvou kalendářních   let ode dne spáchání provinění. Výjimku tvoří kárné provinění podle bodu II.   odst. 1. písm. e) a za promlčené se považuje stejně jako v bodě V. odst. 1..
3. Promlčecí lhůta se zastavuje zahájením trestního řízení, a to až do doby   jeho právoplatného ukončení.
4. Promlčecí lhůta se zastavuje zahájením kárného řízení (bod VII., odst. 2)
5. Kárné provinění zaniká, není-li maximálně poslední den kárným orgánem určené   lhůty pravomocně rozhodnuto.
VI. Kárné orgány
1. Kárné orgány s nalézací a rozhodující pravomocí jsou:
a) Výbor Klubu, který volí Členská schůze a je tříčlenný
b) Odvolací komise, kterou volí Členská schůze a je tříčlenná
c) Členská schůze, která slouží jako nejvyšší kárný orgán a působí jako konečný   odvolací orgán proti
rozhodnutí Výboru Klubu nebo Odvolací komise. Proti rozhodnutí Členské schůze   Klubu se nelze
již dále odvolat.
2. Kárné provinění členů Výboru Klubu projednává Odvolací komise, kárné provinění   členů Odvolací komise projednává Výbor klubu a jako odvolací orgán v obou případech   slouží Členská schůze Klubu.
VII. Kárné řízení
1. Řízení před kárným orgánem má působit výchovně nejen na kárně stíhané, ale i na ostatní členy Klubu. Kárné rozhodnutí má následovat co nejdříve po zjištění kárného provinění.
2. Kárné řízení se pokládá za zahájené, jakmile oznámení o kárném provinění   došlo Výboru klubu nebo Odvolací komisi. Předseda Klubu nebo člen Odvolací   komise, který oznámení obdržel a předal ostatním členům komise, zašle podezřelému   z kárného provinění písemné vyrozumění o tom, že proti němu bylo zahájeno kárné   řízení. V oznámení uvede, čeho se obvinění týká. Oznámení se zasílá doporučeným   dopisem, který je považován za doručený nejpozději 10. dnem po předání k doručení   držiteli poštovní licence, a to bez ohledu na to, zda a kdy si člen dopis fakticky   převzal.
3. Kárný orgán nezahájí kárné řízení a nepokračuje v kárném řízení a zahájení zastaví, jestliže:
   a) stíhaný zemřel a nebo je nezpůsobilý k právním úkonům  ve specifikovaném rozsahu (plně či částečně). Výjimku lze uznat na základě písemné  žádosti vyjmenovaných   pozůstalých či soudem oprávněného zástupce
    b) uplynula stanovená promlčecí lhůta
    c) podání oznámení o provinění nebylo podáno neprodleně,  ale bylo záměrně pozdrženo oznamovatelem, aby případné provinění způsobilo větší  škodu,  ať hmotnou,  nebo   etickou
    d) jde-li o provinění, za něž již bylo pravomocně  uloženo kárné opatření.
    e) jednání neplní skutkovou podstatu kárného provinění
    f) kárné řízení se zastaví též při zániku členství  stíhaného. V řízení se pokračuje jde-li o provinění, za které je možno uložit  jako opatření  vyloučení  z klubu   v návaznosti na ustanovení platných řádů Klubu nebo ČMKU, FCI
    g) usnesení o zastavení kárného řízení se sdělí stíhanému  do 15ti dnů doporučeně doporučeným dopisem, s výjimkou, kdy stíhaný zemřel
4. Kárný orgán uskuteční všechny úkony potřebné k tomu, aby byl zjištěn správně   a úplně skutkový stav i objektivní pravda. Při tom zjišťuje jak okolnosti svědčící   proti stíhanému, tak i ty, které svědčí v jeho prospěch. K provedení jednotlivých   úkonů směřujících k takovému zjištění může také pověřit jednoho nebo více svých   členů. Jenom řádně prokázané skutečnosti mohou být podkladem pro vydání rozhodnutí.
5. Kárné řízení je neveřejné.
6. Jedná-li se o kárné stíhání člena orgánu a jeho setrvání ve funkci by mohlo   ovlivnit průběh kárného řízení nebo jeho výsledek, může kárný orgán pozastavit   výkon funkce stíhaného až do konečného rozhodnutí.
7. Kárné orgány a jejich členové jsou v řízení vedeném podle tohoto kárného   řádu nezávislí. Při jednání a rozhodování jsou vázání platným právním řádem,   předpisy státních orgánů, Stanovami Klubu, navazujícími řády Klubu a dalšími   předpisy FCI a ČMKU.
8. Potrestání člena soudem nebo městským, obvodním či obecním úřadem pro trestný   čin nebo přestupek nevylučuje kárné řízení vedené pro tentýž čin. Kárné orgány   mohou vyslovit kárné opatření i v případech, kdy státní orgány trestní stíhání   zastavily v důsledku vyhlášení amnestie nebo neshledaly v jednání provinivšího   se člena delikt ve smyslu práva, ale jde o kárné provinění ve smyslu vnitřních   předpisů. Rozhodnutí státního či správního orgánu, kterým je rozhodnuto o právním   posouzení skutku kárné orgány zavazuje.
VIII. Předvolání
1. Kárně stíhaný musí být ke kárnému jednání včas, to je alespoň 14 dnů předem,   doporučeným dopisem řádně pozván a dána mu možnost, aby se k obvinění osobně   vyjádřil, uvedl při tom okolnosti na svou obhajobu a nabídl o nich důkazy.   V pozvání musí být kárně stíhaný upozorněn na následky bezdůvodného nedostavení   se k jednání. Zastupování obhájcem či jiným zplnomocněným zástupcem je přípustné   v rozsahu platných zákonů. Za doručené pozvání k jednání se považuje stejně   jako v bodě VII. odst.2.
2. Nedostaví-li se kárně stíhaný, který byl řádně pozván ke kárnému jednání   bez dostatečné omluvy nebo se ze dvou po sobě následujících pozvání omluví,   může kárný orgán rozhodnout v jeho nepřítomnosti a bez jeho slyšení a výsledek   jednání bude stíhanému zaslán doporučeným dopisem na poslední adresu, kterou   člen naposledy uvedl. Za doručený výsledek jednání, které proběhne bez účasti   stíhaného se považuje stejně jako v bodě VII. odst.2.
IX. Dokazování a průběh kárného jednání
1. Důkazem je vše, co může přispět k objasnění, zejména výpovědi svědků, znalecké   posudky, věci a listiny, nákresy, plánky, jakož i výpovědi stíhaného. Členové   Klubu jsou povinni dostavit se na předvolání ke kárnému jednání a podat svědeckou   výpověď případně i znalecký posudek.
2. Kárný orgán se zabývá všemi důkazy, které uzná za potřebné a vhodné v zájmu   správného a úplného zjištění skutkového stavu a objektivní pravdy. A to i důkazy,   které navrhne kárně stíhaný na svou obhajobu.
3. Výpovědi kárně stíhaného, svědků, znalců a podobně, se zapíší do protokolu, který vyslýchaný vlastnoručně podepíše. Také o jiných provedených zjištěních   se pořídí zápis, který zúčastněné strany (osoby) podepíší.
4. V zápise o průběhu kárného jednání musí být uveden den a místo jednání kárného orgánu, jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště i doba od kdy je   veden jako člen klubu. Dále případně zastávaná funkce a doba, kdy k provinění   došlo, důkazní prostředky, rozhodnutí včetně údaje, které kárné opatření již   bylo v minulosti uloženo.
X. Kárná rozhodnutí
1. I když nerozhodl kárný orgán usnesením podle bodu VII. odst.3, vydá kárné     rozhodnutí. Před jeho vydáním musí být dána kárně stíhanému možnost vyjádřit     se k podkladům, na základě nichž má kárná komise rozhodnout, a to i pokud     jde o způsob, jakým byly skutečnosti, které mají být podkladem rozhodnutí     zjištěny, nebyla-li mu dána dosud možnost se k nim vyjádřit. Rovněž mu musí     být dána možnost navrhnout jejich doplnění.
2. Kárný orgán objektivně a nezaujatě zváží výsledky šetření a dokazování a   po poradě ve věci rozhodne. Této porady se kárně stíhaný neúčastní. Nebude-li   kárná komise na základě řádného a objektivního zvážení výsledků průkazního   řízení přesvědčení, že se kárně stíhaný dopustil kárného provinění, rozhodne   o vině a uloží kárné opatření, pokud nepoužije svého oprávnění dle bodu IV.,   odst. 5 – upuštění od kárného rozhodnutí.
3. Uzná-li kárný orgán kárně stíhaného vinným, může mu zároveň předepsat k   náhradě náklady kárného řízení. Za náklady se nepokládají osobní účty členů   a náhradníků kárných orgánů. Kárně stíhaný nemá nárok na náhradu ušlé mzdy   a náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s kárným řízením. Výjimku   tvoří, je-li stíhaný zproštěn. Potom mu přísluší náhrada za prokazatelně ušlou   mzdu a cestovné. Pokud vinou stíhaného vzniknou vícenáklady (příkladně nedostavením   se bez omluvy ke kárnému řízení), bude mu tato finanční částka předepsána k   úhradě.
4. Nabude-li kárný orgán přesvědčení, že kárně stíhaný se neprovinil, zprostí   jej obvinění.
5. Kárné rozhodnutí se stíhanému sděluje vždy písemně vždy doporučeným dopisem   do 15ti dnů po jeho vyhlášení, a to i tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zprošťující.   Za doručené se považuje stejně jako v bodě VII. odst.2.
6. Kárné rozhodnutí musí obsahovat označení kárného orgánu, která rozhodnutí   učinil, den a místo vyhlášení rozhodnutí, jméno a příjmení stíhaného, data   narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jeho funkce v klubu, výrok o vině   a opatření s uvedením způsobu spáchání kárného provinění a pojmenováním předpisů,   které byly porušeny a popřípadě i výrok o nákladech řízení a uveřejnění. U   odůvodnění rozhodnutí musí být přesně, stručně a výstižně uvedeno na základě   kterých zjištěných skutečností a důkazů bylo rozhodnutí vydáno. Počátek a konec   doby kárného řízení. Jestliže se stíhaný odvolacího práva nevzdal a nepodal   ve stanovené lhůtě odvolání, kárné rozhodnutí nabývá platnost po uplynutí odvolací   lhůty 14ti dnů od doručení rozhodnutí stíhanému, za doručené se považuje stejně   jako v bodě VII. odst.2.
XI. Odvolání
1. Opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Podává se písemně ke kárnému orgánu, který rozhodl, a to do 14ti dnů ode dne doručení písemného vyhotovení kárného rozhodnutí. Odvolání je podáno včas, bylo-li v uvedené  lhůtě podáno k doručení držiteli poštovní licence. Odvolání může být podáno ve stanovené lhůtě též do protokolu. Odvolání může podat pouze kárně stíhaný, pokud se tohoto práva nevzdal písemně nebo do protokolu.
2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárný   orgán zamítne. Došlo-li ke zmeškání lhůty ze závažných důvodů, může odvolací   orgán povolit navrácení lhůty. O navrácení lhůty musí stíhaný požádat do 3   dnů od pominutí překážky, která mu v podání ve lhůtě bránila, současně s důvody   o zmeškání lhůty. Odvolání může pak podat do 14ti dnů od doručení rozhodnutí   o povolení navrácení odvolací lhůty.
3. Ke každému včas podanému odvolání soustředí kárný orgán na svém nejbližším zasedání veškeré doklady a předloží každé odvolání do 10ti dnů ode dne zaslání se svým vyjádřením příslušnému odvolacímu orgánu. Připouští se možnost institutu tzv. autoremedury s principy:
   a) prvoinstanční orgán může znovu rozhodovat pokud odvolání  v plném rozsahu vyhoví.
   b) Je-li více účastníků, musí s tím, že bude vyhověno, souhlasit  všichni účastníci.
Odvolací orgán může nesprávná kárná rozhodnutí, zejména rozhodnutí odporující   právním předpisům zrušit nebo změnit a rozhodnout sám, nebo takové rozhodnutí   zrušit a vrátit zpět prvotnímu kárnému orgánu k novému projednání a rozhodnutí. Rozhodne-li odvolací orgán pravomocně, zašle své rozhodnutí do 15ti dnů kárně stíhanému a prvotnímu kárnému orgánu. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější   opatření.
4. Odvolací orgán zamítne odvolání, bylo-li podáno osobou neoprávněnou, nebo   shledá-li, že není důvodné.
5. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se lze dovolat na nejbližší Členskou   schůzi. Dovolání však nemá odkladný účinek.
6. Mimořádný opravný prostředek (obnovu řízení), lze použít při dodatečně vyskytnuvších   skutečnostech, které bez svého zavinění nemohl provinivší se uplatnit.
7. Dojde-li k soudnímu přezkumu a podání žaloby, kárný orgán pozastaví výkon   rozhodnutí o kárném opatření do doby nabytí platnosti soudního rozhodnutí.
XII. Právní moc a vykonatelnost kárného rozhodnutí
1. Kárné rozhodnutí je pravomocně vykonatelné jestliže:
a) se kárně postižený vzdal odvolacího práva
b) ve lhůtě nebylo proti němu podáno odvolání
c) bylo-li odvolacím orgánem potvrzeno nebo změněno
XIII. Výkon kárného opatření
1. Výkon kárného opatření lze provést jedině tehdy, až kárné rozhodnutí, jímž bylo opatření uloženo nabylo právní moci bod XII.
2. Výkon kárného opatření provede, popřípadě jeho provedení zajistí, kárný   orgán.
3. Jedná-li se o kárná provinění spadající do bodu III. odst. 4. a) nebo b),   c), řeší se okamžitě uložením příslušné finanční pokuty podle bodu III. odst.   4. a) nebo b), c), bez nutnosti zahájit kárné řízení. Vykonavatelem je pokladník   Klubu na základě marného uplynutí jednotlivých lhůt. Vyzvání k uhrazení příslušné   pokuty zašle proviněnému e-mailem, splatnost uložené pokuty je do 15ti dnů   od odeslání e-mailové zprávy proviněnému.
3. Bylo-li kárným rozhodnutím uloženo kárné opatření dočasného zákazu chovatelské   činnosti nebo k trvalému odnětí práva ochrany názvu chovatelské stanice, zašle   kárná komise platné rozhodnutí na příslušné pracoviště plemenné knihy k provedení   výkonu opatření k zaznamenání v rejstříku chovatelských stanic.
4. Uveřejnění kárného rozhodnutí se provede tak, že platné rozhodnutí se buď   v plném znění nebo ve stručném a srozumitelném výtahu nebo komentářovou formou   uveřejní v odborném kynologickém tisku.
5. Po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena náhrada nákladů kárného   řízení (bod X., odst. 3 a bod XV., odst. 3), vyzve písemně kárný orgán kárně   postiženého, aby uloženou náhradu zaplatil do 15ti dnů a současně upozorní,   že nezaplacení bude posuzováno jako hrubé porušení vnitřních řádů Klubu.
XIV. Rejstřík kárných opatření
Právoplatně uložená kárná opatření se zapisují do rejstříku. Rejstřík kárných opatření je veden předsedou Klubu. Zápis do rejstříku je prováděn, jakmile rozhodnutí nabylo právní moci. Zápisy jsou vedeny v pořadí, jak byla ukládána kárná opatření.
XV. Přezkoumávací pravomoc
1. Kárný či vyšší kárný (odvolací) orgán může i mimo odvolací řízení a z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti přezkoumávat platné kárné rozhodnutí do 1 roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.
2. V rámci této pravomoci může nesprávná kárná rozhodnutí, zejména rozhodnutí   odporující právním předpisům změnit a nebo takové rozhodnutí zrušit a věc vrátit   k novému projednání a rozhodnutí kárné komise. Při tom může v neprospěch stíhaného   rozhodnout jedině tehdy, jestliže v rozporu s ustanovením Stanov Klubu nebylo   rozhodnuto o vyloučení.
3. Stížnost proti rozhodnutí kárného orgánu může být podána nejpozději do jednoho   roku od doby, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V případě, že stíhaný, ač   řádně poučen, nevyužil odvolacího práva, postoupí kárný orgán, jemuž stížnost   došla, tuto stížnost k projednání příslušnému odvolacímu orgánu.
4. Jestliže ani při opětovném přezkoumání platného rozhodnutí, provedeném na   základě stížnosti kárně postiženého nebyly shledány důvody ke zrušení nebo   změně rozhodnutí může kárný orgán, který o stížnosti rozhodl uložit stěžovateli   náhradu nákladů tohoto přezkoumávacího řízení.
XVI. Platnost kárného řádu
Tento Kárný řád schválila Členská schůze dne 26.1.2013, tímto dnem nabyl účinnosti.

Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah