Přejít na obsah
Morální kodex  člena Fila Brasileiro Clubu CZ
 Ve snaze dosáhnout cílů Klubu a v návaznosti na současné změny právních předpisů, byl sestaven následující Morální kodex jejího člena. Tato základní pravidla     jsou určena hovatelům, majitelům a příznivcům psů plemene brazilská fila   sdružených v chovatelském klubu Fila Brasileiro Club CZ.
 1. Poslání a cíle klubu uvedené ve stanovách by měl každý člen klubu přijmout za vlastní a měl by se je snažit co nejlépe naplňovat a v praxi uplatňovat.
2. Chov je veden v souladu s vnitřními řády Klubu (Standard plemene FCI č 225, Stanovy Klubu, Podmínky chovu – zápisním řádem), řády ČMKJ, ČMKU a FCI, dále pak zákonem č. 308/2011 Sb., který nahrazuje zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Především; Hlavní  změny v § 4 (pojem týrání zvířat), Ochrana zvířat v zájmových chovech a změny v kompetencích orgánů ochrany zvířat
 3. Pes je oddaný člověku a nesmí být držen jen pro pouhý zisk. Chování ke zvířatům nesmí být v rozporu s novelizací Občanského zákoníku ("Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“) tato změna zákona je v platnosti od 1.1.2013.
 4. Cílem chovu je spojení dvou chovných jedinců, které vede ke zlepšování úrovně plemene v souladu s platným standardem FCI a podporou specifických povahových vlastností.
 5. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.
 6. Majitel feny i krycího psa by si měli každé zamýšlené krytí dojednat písemnou dohodou, zvláště otázku finančních závazků. Náhrada za krytí by měla odpovídat kvalitě krycího psa (zdravotní stránce, původu, povahové vyrovnanosti, výstavnímu ohodnocení a popřípadě kvalitě jeho již narozeným potomkům).
 7. Cena štěněte by měla být přiměřená kvalitě chovu, původu, zdravotní stránce rodičů a očekávaným vlastnostem jedince.
 8. Při prodeji štěňat je doporučeno, aby chovatel a kupující uzavřeli písemnou smlouvu s přesnou specifikací prodávaného jedince, která předejde případným pozdějším problémům. Novým majitelům štěňat je chovatel povinen předat i své zkušenosti s plemenem a rady pro další správnou výživu a výchovu psa, doporučuje se písemnou formou jako příloha ke kupní smlouvě.
 9. Pokud dojde k situaci, která ve smlouvě o krytí či ve smlouvě o prodeji štěněte nebyla podchycena, je věcí obou účastníků smlouvy se s ní vzájemně čestně vypořádat.
 10. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím. Navíc by prodávající měl odmítnout prodej štěňat neetickým chovatelům nebo osobám, jejichž záměry jsou podezřelé.
 11. Člen Klubu se zavazuje, že pokud svého psa či fenu nebude moci z vážných důvodů dále vlastnit, pokusí se sám, případně s pomocí Klubu či chovatele, najít nový domov. V případě jedinců, kteří nebyli Klubem připuštěni do chovu nebo majitel z jejich zdravotních, či exteriérových důvodů o to ani v minulosti nežádal, je původní majitel povinen před předáním psa/feny novému majiteli nechat udělat do PP jedince poradcem chovu o této skutečnosti záznam a vyznačit NECHOVNÝ.
 12. Je nepřípustné znevažování, urážení, či pomlouvání členů Klubu a ostatních chovatelů a majitelů psů jakýchkoli plemen.
 13. Ve veřejně publikovaných informacích smí majitel  o svém psu uvádět pouze pravdivé údaje.
 14. Jednání a rozhodování členů Výboru nesmí vést k vlastnímu prospěchu.
 15. Člen Klubu nesmí veřejně propagovat jiné kynologické organizace, které nejsou součástí nebo partnerské vůči FCI Klub si je vědom toho, že je dění kolem plemene a kynologie obecně, podstatně rozmanitější a že ne vše je v Morálním kodexu obsaženo. Proto vždy, v situacích, které nejsou v jednotlivých bodech konkrétně popsány, je třeba jednat především v zájmu Klubu, plemene a kynologie. Porušení tohoto Kodexu bude projednáváno jako přestupek  vůči vnitřním řádům Klubu na Členské schůzi, která rozhodne o uložení sankce. Postih může vyústit až k podmínečnému nebo ve vážných případech i k definitivnímu vyloučení člena z Klubu. V obzvlášť závažných případech porušení tohoto Kodexu může Výbor Klubu jednat okamžitě z pravomocí daných Stanovami a člena vyloučit, na Členské schůzi pak přednese důvody vyloučení.
Tento Morální kodex člena FBC schválila Členská schůze dne 26.1.2013, tímto   dnem nabyl účinnosti.
Copyright © 1999-2023 by  FILA BRASILEIRO CLUB CZ. Všechna práva k obsahu stránek vyhrazena!!!
Kopírování a rozšiřování prostřednictvím filmu, rozhlasu, televize, internetu,   fotomechanickou reprodukcí, zvukovými médii a systémy na zpracování dat všeho druhu jen s písemným souhlasem   vedení Klubu!!!
Návrat na obsah